Všeobecné smluvní podmínky

Hotel Bára – Benecko

UBYTOVACÍ ŘÁD

Gardado plus s.r.o.

se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 274831

IČO: 06026427

DIČ: CZ06026427

(dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)

provozovna Hotel Bára – Benecko

Benecko 132, 512 37 Benecko

                                                                                                                                      

I.         Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

 1. Ubytování hostů v hotelu se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem příslušnou úplatu (dále také jen „smlouva“).Smlouva je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem ubytovatele. Stanoví-li smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se smlouva.
 3. Pokud host nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

                                                                                                                                                  

 II.         Uzavření smlouvy, rezervace

 1. Host je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem na adresu ubytovatele recepce@hotelbarabenecko.cz nebo poštou zasílanou na provozovnu uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.
 2. Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 50% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování anebo ukončení ubytování.
 3. K uzavření smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2 tohoto článku není záloha vyžadována.
 4. Host bere uzavřením smlouvy na vědomí, že hotel je oprávněn pořizovat v rámci akcí pořádaných hotelem pro ubytované osoby fotodokumentaci a/nebo audiovizuální záznam takových akcí pro účely propagace hotelu, a to výlučně v anonymní verzi bez uvádění jména a jiných osobních údajů hosta s výjimkou jeho podobizny či projevu; tyto materiály mohou být použity výlučně na profilu hotelu na sociálních sítích.

III.         Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

 1. Neuhradí-li host zálohu dle článku II odstavce 2 tohoto ubytovacího řádu řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.
 2. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z celkové sjednané částky za ubytování, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)Sazba storno poplatku (v %)
Storno 30 a více dní před zahájením pobytu0% z celkové částky za ubytování
Storno 29 – 14 dní před zahájením pobytu30% z celkové částky za ubytování
Storno 13 – 7 dní před zahájením pobytu50% z celkové částky za ubytování
Storno 6 a méně dní před zahájením pobytu100% z celkové částky za ubytování

V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z celkové sjednané částky za ubytování. Toto neplatí v případě, že host o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden (1) den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v článku 2 odstavec 1 tohoto ubytovacího řádu.

                                                                                                                                                                                   

IV.       Příjezd do hotelu

 1. Host ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi hotelu.
 2. Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta.
 3. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14.00 hodin.
 4. Po ukončení pobytu a zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty článku 2 odstavec 2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. 
 5. Pověřený pracovník recepce upozorní hosta, aby se seznámil s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování. Ubytovací řád je k dispozici k nahlédnutí na recepci, či je umístěn na webových stránkách hotelu.
 6. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
 7. Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

                                                                                                                                                    

 V.         Obecná pravidla ubytování

 1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.
 2. Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od pokoje i vstupu do hotelu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy sjednané mezi hostem a ubytovatelem. 
 3. Host je povinen:

v prostorách hotelu způsobil(y);

4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

a jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele; 

5. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

                                                                                                                           

 VI.         Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

1. Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

2. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

3. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

                                                                                                                  

 VII.         Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a je rovněž k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.
 2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
 3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen škodu ubytovateli uhradit.                                                                                                                                                  

VIII.      Odjezd z hotelu

 1. Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován do 10.00 hod posledního dne ubytování hosta.
 2. Host uzavře pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak.

                                                                                                                                   

 IX.         Informace o nakládání s osobními údaji

 1. Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou klientům dostupné na webových stránkách hotelu a na vyžádání na recepci hotelu.

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.11.2021.